x 关闭导航
x 关闭导航

修竹傍林开,乔松倚岩列。

出 处

《新秋晚眺》

作 者

[清代] 德隐

全 文

山中多晚凉,清风厉秋节。
遥瞻四五峰,壁立皆奇绝。
修竹傍林开,乔松倚岩列。
黄菊散芳丛,清泉凝白雪。
对此怀素心,千里共明月。
愿保幽贞姿,岁寒双皎洁。

新秋晚眺

[清代] 德隐

译文注释鉴赏
山中多晚凉,清风厉秋节。遥瞻四五峰,壁立皆奇绝。修竹傍林开,乔松倚岩列。黄菊散芳丛,清泉凝白雪。对此怀素心,千里共明月。愿保幽贞姿...[进入]

德隐简介

德隐,苏州人,赵氏女,原名昭,字子惠。有《侣云居稿》。...[德隐的诗词]

收藏/分享

分享「诗词句:修竹傍林开,乔松倚岩列。」到: