x 关闭导航
x 关闭导航

茅津渡渡黄河即目

[清代] 郭鉴庚

秋声莽莽马萧萧,汝陕西来极望遥。三晋河山趋浴下,二陵风雨过中条。

英雄故里人争说,井邑先民泽未彫。半载程途两万里,凭谁肝胆诉无聊。

+展开全文

郭鉴庚简介

清代郭鉴庚的简介

郭鉴庚,初名聚奎,字莼香,信阳州人。嘉庆己卯进士,官高县知县。有《海粟斋诗钞》。...[郭鉴庚的诗词]

收藏/分享

分享「郭鉴庚《茅津渡渡黄河即目》」到: