x 关闭导航
x 关闭导航

长沙郡人的诗词

长沙郡人,宁宗嘉定十五年(一二二二)真德秀帅湖南,郡人为作生祠,曾题诗祠壁(《湖海新闻夷坚续志》后集卷二)。
+展开长沙郡人简介

题西山生祠壁

[宋代] 长沙郡人

举世知公不爱名,湘人苦欲置丹青。
西天又出一活佛,南极添成两寿星。
几百年方钟间气,八千春原祝修龄。
不须列作生祠记,四海苍生口是铭。
+展开内容

收藏/分享

分享「长沙郡人的诗词」到: